Sản phẩm của chúng tôi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không có chính sách bảo hành.